HomeStoritve

Upravljanje objektov

 

Spoštujemo zakon in priporočila stroke - za vaše zadovoljstvo

Stanovanjski zakon

Stanovanjski zakon določa izvajanje štirih skupin različnih opravil upraviteljev v večstanovanjskih stavbah:

1. Organizacijsko-administrativna opravila:

 • pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter posodabljanje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih,
 • pridobitev, nastavitev in posodabljanje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih,
 • zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb,
 • sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi Republike Slovenije,
 • koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov,
 • omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe.

2. Tehnično-strokovna opravila:

 • pregled stanovanjske stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi,
 • izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let) stanovanjske stavbe, organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih,
 • izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja,
 • izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov v tej zvezi,
 • popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov,
 • izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti,
 • pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del,
 • priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah),
 • organiziranje nadzora pri izvajanju del,
 • izdelava letnega poročila o delu upravnika za posamezno večstanovanjsko stavbo,
 • organizacija odprave napak v garancijski dobi,
 • organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb,
 • oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi oznakami po 7. členu stanovanjskega zakona.

3. Finančno-računovodska in knjigovodska opravila:

 • vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi,
 • ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov,
 • inkaso obveznosti etažnih lastnikov,
 • opominjanje dolžnikov v primerih, ki jih določa zakon ali pogodba,
 • evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti, vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja,
 • izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc,
 • izdelava letnih obračunov obveznosti in vplačil upravljanja.

4. Pravno-premoženjska opravila:

 • zastopanje lastnikov pred upravnimi organi,
 • vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike,
 • vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov,
 • zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb,
 • prijava vpisa stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov Geodetski upravi Republike Slovenije.

Vir

Kodeks dobrih poslovnih običajev

Na podlagi IV. poglavja Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami, smo organizacije za upravljanje z nepremičninami in organizacije za posredovanje (posredniki) pri prometu z nepremičninami v RS, pri svojem poslovanju dolžni upoštevati Katalog nalog, opravil in storitev pri poslovanju z nepremičninami ter merila za njihovo vrednotenje kot sestavni del kodeksa.

 1. Katalog opisuje najpomembnejše naloge, opravila, storitve in merila za vrednotenje ter postopke,smo jih dolžni upravitelji in posredniki opraviti za vas, naročnike, hkrati pa predstavljajo pregled nalog in opravil, ki vam povedo, kaj lahko zahtevate od nas za svoje plačilo.
Arol d.o.o. © 2013